Årsmöte 27 januari

Zendokai har årsmöte den 27 januari 2024 kl 12:00

Årsmötet följer sedvanlig årsmötesagenda.
Motioner, redovisningar och agenda anslås i pärmar i Zendokai dojo enligt normal rutin enl stagar innan mötet. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 12 januari.

Medlem som har betalt medlemsavgiften för 2024 och som under mötesåret
fyller lägst 13 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte
utövas genom ombud eller fullmakt. Alla medlemmar oavsett ålder, har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Förslag har väckts om uppdateringar i stadgarna från 2023.
Styrelsens förslag till stadgeändring kommer att finnas tillgänglig tillsammans
med övrig information i en särskild pärm i cafeterian senast 19:e januari 2024.

Motioner skickas med epost till dojo@zendokai.se

Varm välkomna!

/Styrelsen