VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
Tid: Lördag 13:e januari kl. 12:00 i Dojon
Medlem som har betalt medlemsavgiften för 2017 och/eller för 2018 och
under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet (Beslut av styrelsen 171217).
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud/fullmakt.
Alla medlemmar, oavsett ålder, har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 3:e januari 2018.
Motioner mailas till styrelse@zendokai.se
Klubben bjuder på smörgåstårta och dryck direkt efter årsmötet

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift samt träningsavgift.
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11.Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12.Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år (tillika firmatecknare).
b) kassör (ledamot) för en tid om ett år (tillika firmatecknare).
c) sekreterare (ledamot) för en tid om ett år.
d) 4 (fyra) ledamöter, varav en är chefsinstruktören, för en tid om ett år.
e) 1-2 (en-två) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
f) 2 (två) revisorer för en tid av ett år.
g) 2 (två) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

// Välkomna önskar Styrelsen för Zendokai karate