Zendokai ställer med omedelbar verkan in all gemensam träning för att förhindra spridning av Corona virus.

Du som är frisk kan fortfarande egenträna i lokalen, var bara fortsatt noggrann med hygienen för att inte sprida eventuell smitta. Du som har symptom, även lindriga får ej träna i våra lokaler.

Vi har inga kända fall av klubbmedlemmar som är smittade, styrelsens beslut om åtgärderna är endast en försiktighetsåtgärd. I dag har vi även städat av våra lokaler grundligt för att minska riskerna.

Preliminärt påbörjas gemensam träning igen den 1 April.

Peter, för styrelsen

Du som vill veta mer om smittoriskerna vänligen läs mer på Vårdguiden https://www.1177.se/…/ovanliga-infekt…/covid-19-coronavirus/

Information på andra språk på Folkhälsoinstitutets hemsida (klicka på respektive länk:

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Protect yourself and others from spread of infection

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus

保护自己及他人不受病毒的侵害

Xwe û kesên din ji vegirtin û belavkirina nexweşiyê biparêze

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe

Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە

Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion